Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Under evaluering

 

Formålet med evalueringen af kerneområdet, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i skolens arbejde omkring elevernes standpunkt og elevernes udbytte af undervisningen. Ligeledes i hvilke metoder skolen bruger til at lave denne vurdering. Formålet er også at få indblik i, hvordan skolen arbejder med at underrette og inddrage eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

 

Skolens evalueringsmetoder.

Hvilke evalueringsmetoder bruger skolen til at vurdere elevernes udbytte af undervisningen? Det kan være almindelige test, prøver og opgaver i skolen fx de nationale test, der sætter fokus på læring og udvikling. Der kan evt. føres elevbog, der skaber refleksion hos eleverne, dokumentation af læring og forankring. Formentlig er der ingen skole, der vurderer udbyttet på baggrund af formodninger. Hvilke evalueringsmetoder benytter man systematisk på skolen? Hvilke evalueringsmetoder benytter man i de enkelte fag m.v.?

 

Inddragelse af elever

Mange evalueringsmetoder eller evalueringsværktøjer involverer den enkelte elev. Hvordan og hvor ofte inddrager skolen eleverne i evalueringen af deres eget faglige standpunkt og gennerelle udbytte af undervisningen? Forskning viser, at feedback – fra lærer til elev, fra elev til lærer og ikke mindst fra elev til elev giver en høj læringseffekt.

 

Inddragelse af forældre

Hvordan og hvor ofte inddrager skolen forældrene i evalueringen af deres børns faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen? Inddragelse af forældrene handler b.la. om, hvad forældrene kan gøre, hvad skolen kan gøre, og hvad eleverne kan gøre.

 

Samarbejde mellem lærerne og videndeling.

Hvordan fungere samarbejdet mellem lærerne om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen? Hvordan foregår vidensdeling blandt lærerne med det formål, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, så eleven så vidt muligt tilegner sig de kompetencer, der følger af de fastsatte undervisningsmål.

 

Underretning om standpunkt og udbytte af undervisningen

Skolen skal regelmæssigt orientere forældrene og eleverne om skolens syn på elevens udbytte af undervisningen. Skole/hjem-samtalerne er et udgangspunkt for denne orientering, men det kan også være elevplaner, karakterbøger m.v. Når det kommer til evalueringen af skolens orientering af forældre og elever, er det værd at holde sig for øje, at skolen og skolens lærer må kunne give en saglig og faglig feedback i forhold til elevernes læreprocesser. Skolen og skolens lærer må kunne give en saglig og faglig bedømmelse af de resultater, eleverne opnår i deres skolearbejde. Desuden dokumentation, der fastholder resultaterne og udbyttet af skolens undervisning til gavn for eleverne, læreren og forældrene.

 

Elevernes faglige standpunkt

Vurderingen af elevernes generelle og fagspecifikke standpunkt, skal uanset fag ses i forhold til fagets mål. Altså: Er målene nået? For nogle skoler kan undersøgelserne, der danner baggrund for vurderingen foretages på baggrund af de givne standpunktskarakterer, testresultater og prøveresultater. Finders der et vigtigere og mere interessant spørgsmål for en skole end det, om eleverne faktisk lærer noget?

 

Se evalueringen af levernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen her