Forældrebetaling og anden info.:

Takster (pr. 1/1 2019 u/moderation)

 

Vuggestue     (0-2 år)                     3.812 *

Børnehave   ( 3 år - )                     1.906 + 450 for mad *

Skole                                               1.000                           

Skole overbygning                        1.450                                

SFO                                                     700 

 

Juli måned er betalingsfri for skole, SFO, børnehave og vuggestue.

Der ydes 50 % søskenderabat til det billigste pasningstilbud i børnehuset eller i anden privat- eller kommunalpasningsordning. (ansøgning skal sendes til bopæls kommunen)

Der ydes 50 % søskenderabat til det billigste skoletilbud til 2. barn.

Det 3. barn er gratis i skolen.

 

* Hvis en eller begge forældre er på barsel, kan kommunens anvisninger følges.

 

Hvilket tidsrum gælder taksterne og hvilke frister følges for ændringer af taksterne.

  •  Skole og SFO følger skoleåret.
  •  Børnehuset følger kalenderåret (som de kommunale institutioner)

 

Hvordan varsles ændringer

  •  I børnehuset følger varslingerne de kommunale institutioner.
  •  I skole og SFO er varslingen fra skoleår til skoleår.   

 

Hvilken opkrævningsmetode anvendes:

  • Betalingsopgørelse med måneds rater og FI-koder mailes til forældre via mail eller via Viggo.

 

Dette gøres en gang pr. skoleår. Ved ændringer sendes ny opgørelse ud.

 

Procedure ved manglende betaling.

Betalingsopgørelsen sendes ud en gang om året i skolen og 2 gang om året i børnehuset.

Betalingen skal falde den 1. i hver måned i skolen og den 10. i hver måned i børnehuset.

Ved manglende betaling sendes 1. påmindelse primo den efterfølgende måned.

Såfremt betaling stadig ikke falder, sendes 2. påmindelse med 100,- i gebyr.

Ved 3. påmindelse kan det komme på tale, at samarbejdet må afbrydes. 

 

Ansøgningsmuligheder for fripladstilskud.

Det er muligt at søge reduktion i betalingen af plads i børnehuset, skolepenge og SFO-betaling. Både i børnehuset, skole og SFO vurderes der udfra husstandsindkomsten. Nærmere regler kan findes på borger.dk vedr.  børnehuset og vedr. skole og SFO ved henvendelse på skolens kontor. 

  • Vedr. skolepenge og SFO-betaling er ansøgningsfristen ultimo april. Se proceduren for fripladstilskud på vores hjemmeside.
  • Vedr. børnehuset skal der ansøges gennem borger.dk - klik her.

 

 

Indskrivningsgebyr

Thy Privatskole og Børnehus har et indskrivningsgebyr på 500 kr. på hvert barn.  Dette indbetales ved indskrivningen. Beløbet betales ikke tilbage ved udmelding.

 

Når indmeldelse i vores vuggestue eller børnehave er modtaget og gebyr er indbetalt, er indmeldelse i skolen automatisk modtaget.

 

Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kontor@thyprivatskole.dk, vores intranet "viggo" eller ved afhentning af udmeldelsesblanket på kontoret.

Der er 1 mdr. opsigelsesvarsel til den 1. i en måned.

Ihenhold til forældreansvarsloven § 3 kræves ved ind- og udmeldelse i skole, børnehave og vuggestue  begge forældremyndighedsindehaveres underskrifter. I vil derfor modtage en udmeldelsesblanket efter vor modtagelse af mail om udmeldelse.

Udmeldelse af sfo kræver kun en skriftlig besked pr. mail eller via vores intranet "viggo", men opsigelsesvarslet er den samme.

Udmeldelsesbanketten skal udfyldes og underskrives og efterfølgende returneres til kontoret.

 

 

 

Skolerejser:

Thy Privatskole har et princip for studietur, skolerejser, koloni og længere ture ud af huset. 

 

 

Skolefest/Sommerfest

Thy Privatskole afholder hvert år en sommerfest/skolefest for hele organisationen, dvs. børn og elever på skolen samt deres forældre.

Festen er gratis for børnene og eleverne. Forældrene på Thy Privatskole skal betale et mindre beløb til aftensmaden.

 

 

Skolefoto:

Der kommer hvert år en ekstern fotograf og tager skolefotos. Det er på ingen måde et krav, at man som forældre køber billederne.

Thy Privatskole bruger billederne til intranettet. Derfor skal børn og elever fotograferes, uanset om man ønsker at købe billederne eller ej.

Prisen for billederne er bestemt af den eksterne fotograf. Thy Privatskole har intet med betalingen at gøre.

 

 

Skader på inventar mm. erstatningsansvar

Hvis der er sammenhæng mellem et barns adfærd og en skade, kan barnet blive afkrævet erstatning, såfremt man kan bebrejde barnet, at skaden er sket.

 

·      Når en domstol skal afgøre, om en skadevolder skal betale erstatning, ser de på, hvordan en fornuftig borger ville have handlet i en tilsvarende situation.

·      Hvis skadevolder har handlet anderledes og mere uforsigtigt end en fornuftig borger, har skadevolder begået en fejl og skal som udgangspunkt betale 

       erstatning.

 

Som ovenstående vurderer vi på elevens eller barnets konkrete handling. 

 

”Tag din egen pc med” eller ”Bring Your Own Device

I det omfang at undervisningen er baseret på brugen af it-udstyr, skal eleverne anvende deres egen bærbar computer som en naturlig del af deres undervisning og læring. Derfor skal der påregnes udgifter til en bærbar computer i overbygningen.

 

Thy Privatskole har et trådløst netværk, som er tilgængelig for både det pædagogiske personale og elever.

 

Eleverne i Thy Privatskoles overbygning forventes, at medbringe sin egen bærbar computer.

Thy Privatskole stiller Office 365 til rådighed gratis i hele elevens skoletid.

 

 

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så kontakt kontoret på tlf. 69 13 35 35 eller her