Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Evalueret 20/11 2017 

 

Formålet med evalueringen af kerneområdet undervisnings mål, tilrettelæggelse og gennemførelse, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i skolens arbejde med undervisningsmålene. En fri grundskoles undervisning skal stå mål med den, der gives i folkeskolen. Det betyder i princippet, at en elev, der har gået på en fri grundskole skal have samme viden, de samme færdigheder og de samme kompetencer, som hvis eleven havde gået i folkeskolen. Vejen dertil beslutter den frie grundskole selv. Heri ligger en af mulighederne for at være et reelt alternativ.

 

Skolens arbejde med målkravene

En fri grundskole skal sikre, at der en helt klar sammenhæng mellem undervisningen, der forgår på skolen hver dag, og de mål og planer, skolen har for undervisningen. Skolens praksis skal hæge tæt sammen med skolens mål og planer.

 

En Fri grundskole kan vælge af følge folkeskolens fælles mål helt eller delvist. Den kan også formulere sine egne undervisningsmål

 

Der stilles krav om faglige discipliner og slutmål inden for det humanistiske, det praktisk/musiske og det naturvidenskabelige område. Der stilles desuden krav om specifikke planer (delmål) for fagene dansk, matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi. I tillæg til dette, skal der udarbejdes undervisningsplaner, der gør det sandsynligt, at skolens undervisning både agter at lede og faktisk fører mod de endelige mål. Se Thy Privatskoles læringsmål her.

 

Målene i den konkrete undervisning.

Implicit eller eksplicit skal skolens undervisningsmål inddrages i den konkrete undervisning. Sker det gennem lærerens planlægning af undervisningen årsplaner, forløbsplaner, ugeplaner, timeplaner, planer for den enkelte elev? Sker det via bevidst inddragelse af eleverne i målene, der skal nås for forløbet? Ved alle elever, hvad der er målet for undervisningen? Arbejdes der med målstyret undervisning, således at målet for undervisningen er det grundlæggende element i forberedelsen af undervisningsforløbet?

 

Når eleverne målene?

Hvordan sikrer skolen, at eleverne lærer det, de skal? Benytter skolen sin viden om elevernes standpunkt i sin evaluering af, om undervisningen faktisk leder frem mod de fastlagte undervisningsmål?

 

Se evalueringen af undervisnings mål, tilrettelæggelse og gennemførelse her